de stad opnieuw laten blinken

Brussel is een leuke stad, met verrassende varianten en vele toffe hoekjes, commerciële en horecapolen in alle gemeenten. Maar één aspect is er gemeen, Brussel is op veel plekken een vuile stad. Op dat vlak is er de afgelopen jaren amper vooruitgang geboekt. De instanties die zich met reiniging en ophaling moeten bezighouden functioneren matig, hebben soms overlappende opdrachten en stemmen hun werking onderling amper af. Nochtans is netheid essentieel om te kunnen leven in de stad. Niemand voelt zich thuis in een straat vol zwerfvuil, in een buurt met sluikstortplaatsen, aan stations en halteplaatsen van openbaar vervoer met overvolle vuilnisbakken, een vies peukentapijt en openlijke wildplassers.
Nogal wat steden doen het opmerkelijk beter: Scandinavische steden sorteren quasi al hun afval, Brussel amper 35%. De meeste stadsagglomeraties, ook in de meer zuidelijke steden, zetten fors in op ondergrondse inzamelingscontainers in woonwijken. In Brussel moet de eerste sorteerstraat nog gebouwd worden. Qua aantal containerparken loopt Brussel hopeloos achterop op andere Belgische steden en zelfs op de inspanningen van doorsnee kleine gemeenten.

Afvalophaling op maat van grootstad en wijken

 • Het agentschap NET Brussel moet via een audit doorgelicht worden, in al zijn aspecten, zonder enig voorbehoud rond de bestaande organisatiestructuur en met een benchmark met vergelijkbare steden. Een benchmark is een onderzoek waarbij de prestaties van organisaties, producten of programma's op identieke wijze worden onderzocht en vergeleken. Indien nodig moet de Brussels aanpak helemaal herdacht worden.

 • We voeren de strijd tegen sluikstorten, afval op straat werpen en wildplassen op. We voeren een duidelijk preventiebeleid, in samenwerking met de scholen. Wie blijft de stad bevuilen moet snel, correct en voldoende worden bestraft. We verhogen de GAS-boetes voor recidive en voeren taakstraffen in voor hardnekkige vervuilers.

 • Brussel blijft haar afval ophalen in zakken, ondanks het feit dat nogal wat inwoners klein gehuisvest zijn en niets buiten kunnen bewaren. Het zakkensysteem aan voordeuren moet dringend vervangen worden bij voorkeur door ondergrondse afvalstraten op buurt- en wijkniveau of door kleine individuele containers waar het kan. De ophaling van het afval dient te gebeuren op menselijke uren en in samenspraak met de buurt. We voorzien één afvalpunt per straat of op 100 meter afstand, waar nodig schrappen we parkeerplaatsen om plaats te maken. Appartementsgebouwen moeten verplicht worden een afvallokaal met geëigende recipiënten te voorzien.

 • Als de vuilniswagen langs komt, moet het proper zijn op straat. We zorgen dat de vuilniswagens grondiger hun werk kunnen doen door het systeem af te schaffen waardoor ze zo snel mogelijk hun ronde willen doen. We stemmen de afvalophaalrondes en de schoonmaakploegen op elkaar af.

 • We willen in Brussel ervoor zorgen dat in elke wijk een kringloopcentrum is. Dit worden sociale economieprojecten waar ook Brusselaars die moeilijk aansluiting vinden bij de Brusselse arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Voor de afvalstroom die de centra in het hergebruikcircuit brengen, krijgen ze een vergoeding.

 • Op drukke plaatsen zijn er meer openbare toiletten nodig, voor zowel vrouwen als mannen. Voor grote evenementen worden mobiele containers en mobiele wc’s voorzien.
   

 • Het vele afval dat na evenementen of markten rondslingert is zinloos. We verbieden wegwerpplastiek en voeren een statiegeldsysteem in. Herbruikbare zakken en bekers moeten de norm worden.

 • Een Afval- en Netheidsplan wordt verplicht voor winkels, bedrijven, voor evenementen en voor zones van gewestelijk belang (Zuidstation, Tour & Taxis...). Het gewest stelt prioritaire netheidsplannen op voor zones die lijden onder chronische smerigheid (stationsomgevingen bijvoorbeeld).

 • Brusselse bedrijven moeten voor hun afvalverwerking een betalend contract afsluiten met een erkende afvalophaler. In de praktijk hebben vier op vijf bedrijven geen contract. We gaan strenger optreden tegen overtreders: beter controleren, beboeten en de boetes effectief innen.

 • Er komen containers ondergronds, bovengronds, in gebouwen of individueel voor: restafval, papier en karton, PMD, groenten & fruit en tuinafval (GFT) en tenslotte glas. Mensen hoeven geen ingewikkelde broches meer te raadplegen over soorten plastic. De producenten worden verplicht tot terugname van wat ze produceren. GFT gaat in een gesloten bak voor dichte woonwijken zonder tuinen. In meer openbebouwing wordt ingezet op zelf composteren of het houden van kleinvee.
   

 • De regelmaat van het ophalen van afval wordt afgestemd op de noden van de wijk, net zoals de gebruikte aanbrengmethode afgestemd wordt op de aard van de buurt. Ophaling en reiniging op drukke commerciële assen zal ’s nachts gebeuren. Alle ophaalwagens zijn in 2030 elektrisch.
   

 • Brussel heeft nood aan 15 gewestelijke containerparken. Grof huisvuil kan naar zo’n containerpark via de brengmethode. Enkel op afspraak kan je grofvuil ook laten ophalen, zelfs buiten de werkuren. Al naargelang de geleverde inspanning betaalt de Brusselaar hiervoor een aangepaste vergoeding.
   

 • Het gewest telt nog tal van ongebruikte percelen in de haven, bouwpercelen en industriepanden die al jaren leeg staan. We installeren op deze locaties tijdelijke containerparken om de nood snel te lenigen. Aan deze locaties worden ook 30 kringloopcentra opgericht als sociale economieprojecten. Daar kunnen Brusselaars aan de slag die moeilijk aansluiting vinden bij de gewone arbeidsmarkt of die vandaag in de klassieke huisvuilophaling werken.
   

 • We onderzoeken welke stedelijke afvalstromen verder nog kunnen verwerkt en gebruikt worden voor andere toepassingen (zie ook Leefmilieu).

 • De Brusselse minister voor Leefmilieu startte in 2018 een proefproject op rond statiegeld op blikjes en flessen. Daarmee neemt Brussel het voortouw. Dat gaat zwerfvuil tegen. We evalueren het Brusselse pilootproject en sturen aan op harmonisatie met de naburige gewesten.
   

 • Voor de gekende probleemplaatsen stelt het gewest een netheidsplan op, waarbij het alle betrokkenen samenbrengt en een performante oplossing aanreikt. Op drukke plekken en bij evenementen voorkomt men uitpuilende vuilnisbakken, zwerfvuil- en sluikstort door permanente managers in te zetten. Op dezelfde drukke plaatsen zijn er eveneens openbare toiletten nodig.

 • In de openbare ruimte moeten er op alle plaatsen om de 250 meter openbare vuilnisbakken komen. We kopen vanaf nu nog enkel recipiënten met een klikfunctie. Wanneer een vuilnisbak (bijna) vol is, krijgt de instantie die zorgt voor afvoer een seintje. Bij alle grote evenementen wordt het inzetten van mobiele containers en toiletten verplichtend gemaakt via de afgeleverde toelatingen.

 • In openbare parken en speeltuinen zijn eveneens toiletten nodig. In de horeca hebben kinderen het recht hebben om gratis naar het toilet te gaan. Er komen veel meer hondetoiletten en hondeweiden met aangepaste infrastructuur. Een speciale brigade zal toezicht houden op deze omgevingen.
   

 • Na evenementen of markten slingert veel afval rond. We verbieden wegwerpbekers, plastic roerstokjes, rietjes e.d.

 • FixMyStreet moet beter en kan uitgebreid worden tot een algemeen stadsmeldpunt dat ook bereikt kan worden per telefoon (gratis) of mail om alle problemen in de openbare ruimte te melden, ook hardnekkige sluikstortplaatsen of plekken waar veel zwerfvuil samenkomt.

 • Sensibiliseringmateriaal en budget worden gebundeld binnen een instantie die een leesbare en herkenbare campagne verzorgt. Heldere informatie is ook nodig wat de ophaalkalenders betreft. Een uniforme aanpak is kwalitatiever en goedkoper. Naargelang de typologie van de wijk en haar specifieke problemen kunnen deze campagnes een lokale insteek krijgen.

 • Elke nieuwe bewoner krijgt een helder onthaalpakket rond hoe deze stad met huisvuilcomponenten, grofvuil en hygiëne omgaat. Elke inwoner krijgt een geïndividualiseerde afvalkalender voor zijn straat en buurt of nabij containerpark.

 • We ontwikkelen les - en actiepakketten en tools voor scholen en wijkcomités. Nette Scholen, appartementsblokken, buurten, sportclubs of recreatiepolen kunnen meedingen naar een label. In een labelboek of op een website zijn goede praktijken terug te vinden Elke leerling leert hoe het afvalbeleid werkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Het gewest heeft een centraal graffitibeleid nodig. Ongewilde tags op privaat of openbaar eigendom ontsieren de stad. Brussel moet dit vandalisme gecoördineerd aanpakken. Graffiti is tegelijk een kunstvorm die aansluit bij de leefwereld van veel Brusselse jongeren. We willen daarom plaatsen creëren waar graffiti toegelaten is, waar creatievellingen zich kunnen uitleven. Zowel openbare als private instanties kunnen ‘kale plekken’ ter beschikking stellen. Zo kunnen we zelfs bepaalde buurten al dan niet tijdelijk verfraaien. Tegelijk vermindert de behoefte om ongevraagd graffiti te spuiten. In ruil voor deze steun schakelen we ervaren graffitikunstenaars in om jongeren die buiten de lijntjes kleuren bij te sturen: ze doorverwijzen naar preventieve projecten en free zones. We begroten het draagvlak voor graffiti als straatkunst door de bevolking te informeren en snel en effectief op te treden bij illegale graffiti. Een speciaal interventieteam van Net- Brussel haalt deze tags kosteloos weg.

Handhaving

 

 • Een goed netheidsbeleid bestaat uit preventie en sensibilisering, andere manieren bedenken om afval op te halen, en tot slot ook sanctioneren. Opkuis van zwerfvuil en van slordig opgehaalde of voordien reeds beschadigde zakken, sluikstorten en onduidelijke ophaalkalenders van grof huisvuil aan huis, kosten de Brusselse belastingbetaler handenvol geld. Dat huidige systeem is duurder dan een systeem van afvalstraten en containerparken. We gaan voor een lik-op-stuk beleid dat elk zwerfvuil als sluikstorten behandeld en beboet. Niet-betaalde boetes worden verrekend in de belastingbrief en alsnog geïnd.
   

 • Sancties en sanctiebeleid voor het vervuilen van de openbare weg worden ééngemaakt. Ze gelden voor alle soorten overtredingen: hondenpoep, urineren op de openbare weg, fluimen of spuwen op de openbare weg, sluikstorten, niet of fout sorteren, vuil achterlaten in parken en perken, etc. De boeten moeten hoog genoeg zijn om een ontradend karakter hebben.
   

 • Sancties hebben pas effect als de pakkans hoog is. Dit verzekeren we door te focussen op probleemwijken en gekende zones. Een interventieteam werkt samen met de wijkcel uit het hoofdstuk veiligheidsbeleid om overtreders te betrappen. Parket en politie worden betrokken en werken een doortastend beleid ter zake uit. Het inzetten van mobiele camera’s om sluikstorters te betrappen is geen taboe.
   

 • We voeren het aantal controles op sluikstorten op, onder meer door gerichte Trash-acties. Tijdens zulke acties gaan netheidsdiensten samen met de politie op pad om sluikstorters op heterdaad te betrappen.
   

 • Gewestelijke ambtenaren van Net Brussel kunnen Gemeentelijke Administratieve Sancties uitschrijven om sluikstort aan te pakken, alleen moeten die ambtenaren van de opsporingsdienst daarvoor de toestemming krijgen van de Brusselse gemeenten. Vandaag kunnen ze maar in 11 van de 19 gemeenten optreden. We harmoniseren dit over het hele gewest.

©one.brussels

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon

geëngageerde Brusselaars met