een Brussel voor alle kinderen en jongeren

Brussel is het jongste gewest van ons land. Dat zie je wanneer je door de stad loopt. Er zijn maar weinig plekken waar je géén kinderen of jongeren tegenkomt. Bij het minste straaltje zon zitten parken en speeltuinen vol. Er zijn veel kinderen in Brussel en er zijn fijne plekken, maar het kan nog heel wat kindvriendelijker.
Opgroeien in een stad als Brussel heeft heel wat voordelen. Brusselse ketten komen vanaf hun geboorte in aanraking met een gigantische diversiteit aan mensen, talen en culturen. De stad heeft het potentieel om van elke Brusselse ket een meertalige wereldburger met open blik te maken. Maar leerzaam en divers is daarom niet noodzakelijk ook kindvriendelijk. Brusselse ketjes botsen vaak op grenzen, waardoor ze niet ten volle kunnen groeien en zich ontwikkelen.
In Brussel groeit één op de drie ketten op in een gezin waar geen van beide ouders een inkomen heeft uit arbeid. Niet iedereen verschijnt aan de start met dezelfde kansen of even sterke schouders. Die kloof weegt levenslang door.
Onze Brusselse ketten zitten boordevol talent, alleen is er niet altijd plaats en ruimte om die talenten te ontwikkelen. Plaatsen waar er positieve keuzes gemaakt kunnen worden. Waar er vertrokken wordt vanuit hun eigen leefwereld en ritme.
Jeugdwerk moet de kern blijven van een integraal jeugdbeleid voor Brussel. Wij willen dat elk kind kan proeven van het vrijetijds-, cultuur-, sport- en jeugdbeleid. Daarbij gaan we uit van goesting (wat wil het kind?) en van talent (wat kan dat kind goed?). Die twee gaan meestal samen. Als een kind iets goed kan, doet het dat meestal ook graag. Maar ontdekken wat je kan en waar je goed in bent, komt niet vanzelf. Talent moet je detecteren. Via het onderwijs, maar ook via het jeugdwerk.

Kinderen en jongeren als volwaardige Brusselaars

 

 • Net als een Brusselse Bouwmeester heeft de stad ook een eigen kinderrechten- en jongerencommissaris nodig. Deze commissaris waakt enerzijds over de toepassing van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) in Brussel bij alle beslissingen die een impact hebben op de leefwereld van kinderen, jongeren, studenten en hun organisaties. Daarnaast kan de commissaris rekenen op een ondersteunend team dat participatieprocessen opzet voor en door Brusselse ketten en hun verenigingen en mee hun stem versterkt richting de overheid. 

 • Kinderen en jongeren hebben het recht om te zeggen wat ze vinden van hun onmiddellijke omgeving en van de stad in haar geheel. Het commissariaat zet participatietrajecten op bij grote ingrepen in de publieke ruimte. Binnen elk project is daarvoor tijd en een budget voorzien, voorafgaand aan het indienen van de stedenbouwkundige vergunning. 

 • Wanneer overheden beslissingen nemen, communiceren ze daar ook over in een taal op maat van onze ketten. Dat betekent dat de Brusselse overheidsinstellingen inzetten op beeldtaal, onlinecommunicatie, sociale media, etc. die jongeren begrijpen.

Een kindvriendelijke stad
 

 • We profileren Brussel als een aantrekkelijke stad voor gezinnen met kinderen en jongeren door:

  • te garanderen dat in elke wijk een aantrekkelijk speelpleintje aanwezig is, dat zowel veilig als proper is;

  • een label dat duidelijk maakt aan ouders welke restaurants en publieke voorzieningen inspanningen doen op het gebied van toegankelijkheid, sfeer, aangepaste voorzieningen zoals kindertoiletjes, luiertafels, meubilair,…;

  • een uitgave toeristische wandelingen voor gezinnen alle plekken waar er gratis kan worden binnen- en buiten gespeeld. We passen de openingsuren van parken en speelpleintjes aan zodat de ketjes ook ’s avonds nog buiten kunnen spelen.


Mobiliteit

 • Kinderen en jongeren moeten zich in het Brussels gewest zelfstandig en vlot kunnen verplaatsen. Die verplaatsingen zijn vaak kleinschalig, maar duurzaam. We zetten in op een netwerk van trage wegen en verbindingen. Goede bereikbaarheid en veiligheid moeten centraal staan, vooral in dichtbebouwde gebieden. Voor verenigingen die in groep reizen wordt een speciaal tarief ontwikkeld. Voor gepensioneerden maken we de MIVB opnieuw gratis, zodat mobiliteit gegarandeerd wordt ook voor mensen met een klein pensioen. Gezinnen ondersteunen we door de nu al goedkope schoolabonnementen volledig gratis te maken.

 

Ruimte voor kinderen, jongeren en hun organisaties

 • Er is nood aan extra ruimte voor vrijetijdsbesteding. Sportclubs, culturele verenigingen, jeugdbewegingen zijn constant op zoek naar beschikbare zalen voor repetities, trainingen, optredens. Beschikbare ruimte in de eigen buurt verlaagt de drempel voor participatie en versterkt het sociaal weefsel rond de zalen. We verzekeren dan ook voldoende nabije ruimte voor vrijetijdsbesteding door geen enkele m² (publieke) ruimte onbenut te laten: we activeren leegstaande panden sneller en slimmer. Hierbij is aandacht voor een duurzame en energiezuinige aanpak, zodat de energiefactuur voor de verenigingen daalt. Net zoals bij scholen moeten ook de buitenruimtes worden aangepakt.

 • We brengen alle publieke gebouwen van gemeenten, VGC, COCOF e.a. in kaart en zetten in op multifunctioneel gebruik. We ontwikkelen samen met de Brusselse Bouwmeester een Masterplan waarbij maximale benutting voor georganiseerde en individuele vrijetijdsbesteding een centrale plaats krijgt: een innovatief model voor publieke gebouwen (zoals scholen, dienstencentra,...) vanuit een toekomstgerichte multifunctionaliteit zodat de invulling kan aangepast worden aan de wisselende noden. Op deze manier vangen we het groeiende tekort aan atelierruimte, oefenruimte, trainingslokalen etc. op. We creëren nieuwe open ruimtes waar jongeren zelf aan de slag kunnen met de invulling. Op deze manier garanderen we dat de ruimte tegemoetkomt aan de noden die leven bij jongeren en vergroten we de betrokkenheid.

 • Zeker in de dichtbevolkte centrumwijken moet er meer toegankelijke, open en groene ruimte komen om in te spelen. Binnen sociale wooncomplexen moet ook een binnenruimte voorzien worden waar kinderen bij slecht weer kunnen gaan spelen en/of sporten. Deze infrastructuur staat open voor iedereen. Binnen de stadsvernieuwingscontracten wordt systematisch groenruimte, jeugdinfrastructuur, etc. voorzien. 

 • Jongeren vragen meer polyvalente zalen die veilig, goed geïsoleerd en goedkoop zijn voor de organisatie van fuiven en evenementen. Het fuifplan van de VGC wordt verder uitgerold.

 • Blinde gevels, werfomheiningen en duidelijk afgebakende oppervlakten zetten we in als vrijplaatsen waar graffiti toegelaten is, zo kunnen we zelfs bepaalde buurten al dan niet tijdelijk verfraaien. Tegelijk vermindert de behoefte om ongevraagd graffiti te spuiten. In ruil hiervoor waarschuwen ervaren graffitikunstenaars jongeren die buiten de lijntjes kleuren en wijzen ze hen door naar preventieve projecten en free zones. 

 


Sterke en diverse jeugd(werk)organisaties- en verenigingen

 

 • Jeugdwerk moet zijn sterke plaats in het culturele veld blijven behouden. De VGC heeft een sterke traditie in het ondersteunen van het Brusselse jeugdwerk; via een verregaand subsidie- en ondersteuningsbeleid. Dat blijven we verder uitbouwen.

 • We willen sterker inzetten op de betekenis van de jeugdwerk in de stad. We willen dat de werkingen blijven inspelen op de gezamenlijke en lokale noden en behoeften van onze Brusselse ketten. Naast het bestaand jeugdwerk zetten we extra in op het ondersteunen van nieuwe organisatievormen van en door jongeren. De knowhow en zicht op de noden ligt bij de jongeren zelf. We stimuleren dus niet enkel vernieuwing vanuit de verenigingen, maar zorgen dat het netwerk van verenigingen verruimt met nieuwe bottom-up initiatieven.

 • Organisaties en verenigingen experimenteren met nieuwe vormen van jeugd(bewegings)werk in de stad. We ondersteunen verder in het herkennen en wegwerken van drempels. Samen met jeugdorganisaties gaan we aan de slag om drempels op het vlak van taalbarrières, financiën, fysieke toegang, informatie, begeleidershouding,... weg te werken. Dit maakt het mogelijk om alle kinderen en jongeren die willen deelnemen aan het jeugdwerk, hier ook effectief de kans toe te bieden, ongeacht hun achtergrond.

 • De Brusselse jeugd is divers, zowel qua culturele achtergrond als socio-economische status. Het totale aanbod (jeugdwerk, vrije tijd, media, onderwijs,…) moet ook divers zijn, zodat elk kind of jongere die dit wil een jeugdwerkvorm en -aanbod vindt dat bruikbaar is. Diversiteit plaatst de jeugdsector voor nieuwe uitdagingen. Uit onderzoek blijkt dat leden en leiding van jeugdbewegingen vaak uit gezinnen komen waar de ouders hoger opgeleid zijn en vaker tewerkgesteld zijn. De JOP-monitor (JeugdOnderzoeksPlatform) toont dat laagopgeleide jongeren minder deelnemen aan het georganiseerde vrijetijdsaanbod of meer specifiek aan het jeugdwerk. We ondersteunen jeugdwerkorganisaties verder in het herkennen en wegwerken van drempels. Samen met jeugdorganisaties gaan we aan de slag om eventuele drempels op het vlak van financiën, fysieke toegang, informatie, begeleidershouding,… weg te werken. 

 • We creëren nieuwe open ruimtes waar jongeren zelf aan de slag kunnen met de invulling. We laten de mogelijk open om dit ook aan te bieden met verblijfsmogelijkheid zodat ze meerdaags aan de slag kunnen. We denken ook aan meerdaagse vormingsaanbod in de stad voor Brusselaars en niet-Brusselaars. De studentenverblijven van de VUB zouden bijvoorbeeld hiervoor kunnen gebruikt worden.

 • We willen jeugdorganisaties en hun aanbod meer bekend maken bij ouders. Ouders zijn belangrijke partners van het jeugdwerk. We erkennen hen als stakeholder binnen het jeugdbeleid. Veel ouders weten niet wat een jeugdvereniging is. Daarom informeren scholen, bibliotheken, welzijnsorganisaties en andere organisaties hen over jeugdwerk, wie ze zijn en wat ze doen. 

 • Elke jongere heeft zijn eigen traject, op persoonlijk, cultureel en sociaal vlak. Ons jeugdwerk moet deze trajecten kunnen ondersteunen en er mee experimenteren zodat de jongeren inzicht krijgen in hun eigen vaardigheden. 

 • Schoollokalen worden na de schooluren beschikbaar gesteld voor jeugdorganisaties. 


Brussel studentenstad 

 • Brussel telt zo’n 52 universiteiten en hogescholen waar meer dan 100.000 studenten ingeschreven zijn die steeds diverser en internationaler worden. Daarmee is Brussel de grootste studentenstad in ons land, al is dat niet altijd geweten. Jarenlang werd dit te weinig belicht. Brussel moet zijn nationale, internationale, kosmopolitische en Europese rol ten volle kunnen uitspelen. Visit.Brussels neemt hier in dialoog met de universiteiten en hogescholen een voortrekkersrol op. 

 • De afgelopen jaren werden er zowel op niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als de Vlaamse Gemeenschapscommissie stappen ondernomen inzake studentenhuisvesting. We versterken verder de studentenlabels en treden sneller op bij onveilige of ongezonde studentenwoningen. Het huisvestingsaanbod voor studenten moet beter gemonitord worden, om de prijzen van een kamer of studentenkot aantrekkelijk te houden en er op toe te zien dat er ten alle tijd voldoende aanbod is om zo Brussel als studentenstad ook aantrekkelijk te maken.

 • We willen een registratie van alle studentenkoten gekoppeld aan richthuurprijzen. De prijs wordt berekend via een puntensysteem op basis van oppervlakte, verwarmingsmogelijkheden, kookgelegenheden, sanitaire voorzieningen en andere kwaliteitsfactoren naar Nederlands voorbeeld. Op die manier kunnen we huisjesmelkerij voor studenten voorkomen en de huurprijs zowel voor verhuurder als huurder op een transparante en conforme manier voor iedereen gelijk houden.

 • Onderwijsinstellingen worden aangezet geen eiland in de stad te vormen maar een rol op te nemen in het gemeenschapsleven in Brussel. Dit kan door hun infrastructuur open te stellen voor het jeugdwerk en socio-culturele verenigingen of door stages in te richten in Brusselse bedrijven en organisaties.

 • We willen snel intensief overleg met de gemeenten om de sterk verschillende lokale fiscale belasting van studentenverblijven te harmoniseren of af te schaffen.

 • Studenten die hier verblijven moeten kunnen kiezen of ze bij gemeentelijke en gewestelijke verkiezingen in Brussel hun stem uitbrengen of in de plaats waar ze zijn gedomicilieerd.


 • Er moet een beter kader komen om de doorstroming van studenten naar ondernemershap en vestiging in Brussel maximaal te ondersteunen. Hiervoor komt er overleg met de studentenraden, de onderwijsinstellingen, de werkgeversorganisaties en de overheden in Brussel, om de diverse facetten die hieraan verbonden zijn duidelijk in kaart te brengen en te verbeteren.


Nachtleven 

 • Stadsleven stopt niet wanneer de zon ondergaat. Ook ’s nachts leeft Brussel: dankzij een massa theater, muziek en filmvoorstellingen in bioscopen en kunst- en cultuurhuizen, de talloze cafés en restaurants, een aantal iconische feestlocaties, clubs voor exclusief publiek, danscafés; festivals...

 • Uitgaansgelegenheden zijn, net als culturele plekken en openbare ruimtes, ontmoetingsplekken. In goede uitgaansplekken broeit het van creativiteit, emancipatie en vrijheid. Het nachtleven is het onzichtbare gezicht van een gezonde samenleving. Nachtleven heeft een essentiële invloed op de culturele, economische, toeristische en stedelijke dynamiek. Veel banen, voor veel personeel de eerste werkervaring, hangen ervan af.

 • Een levendig en interessant nachtleven verzoenen met wonen in de stad is een uitdaging. Er spelen heel wat verschillende belangen, zeker op vlak van veiligheid, mobiliteit, werken, stedelijke ontwikkelingen. Het vraagt een duidelijk en heldere aanpak. Om het nachtleven kwalitatiever en hoogstaander te maken is er meer dialoog nog en een duidelijk nachtbeleid.

 • De relaties tussen uitgaansgelegenheden met de autoriteiten (administratie, stadsbestuur, buurtcomités, politie en brandweer) kunnen beter. Nu zijn er verschillen in elk van de 19 gemeenten. Dat is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van een kwalitatief nachtleven. We stellen, in navolging van het initiatief “24h brussels” volgende maatregelen voor:

  • een objectivering van de bestaande situatie via een studie over het nachtleven: definiëring, actoren en impact zijn maar enkele elementen die onderzocht dienen te worden. 

  • we voeren de functie van night ambassador in. Hij/zij moet ervoor zorgen dat onze stad ’s nachts bruist van leven waar het kan en stil is waar mensen willen slapen. De night ambassador is coördinator van de night council, die we eveneens oprichten. De council is een onafhankelijke, maar gemandateerde raad die alle betrokken actoren in een structurele dialoog bij elkaar brengt, het bestaande beleid met impact op het nachtleven analyseert en voorstellen formuleert tot bijsturing een nachtbeleid uitstippelt voor het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest, organisatoren ondersteuning biedt, bemiddelt tussen overheid en particuliere initiatieven en sensibiliseringscampagnes opzet rond gezondheid, drugs, lawaaioverlast gelieerd met het nachtleven. 

 • Daarnaast dient het Brussels Hoofdstedelijk Gewest extra inspanningen te leveren in de zoektocht naar infrastructuur waar veilig en met respect voor de omgeving kan worden uitgegaan. Een belangrijk aspect bij het nachtleven is de toegankelijkheid voor iedereen. We gaan racial profiling actief tegen en maken de toegankelijkheid voor mensen met een handicap mogelijk (net zoals bij sportinfrastructuur). 

©one.brussels

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon

geëngageerde Brusselaars met