1 bestuur voor Brussel

one.brussels staat niet alleen voor een stad voor mensen en een stad die er is voor iederéén, maar ook voor een eenvoudiger stadsbestuur. In de bovenstaande punten kwam dit al duidelijk naar voor. Of het nu gaat om de dienstverlening van het OCMW, het parkeerbeleid of de sociale huisvesting. Een eengemaakt bestuur is geen institutionele fetisj, maar een middel om het leven van de Brusselaar kwaliteitsvoller en rechtvaardiger te maken.
In de onderstaande voorstellen staat onze visie over hoe het Brussel van morgen er moet uitzien. Eenvoudiger, efficiënter, rechtvaardiger en ten dienste van de Brusselaar.

Eén Brussel voor àlle Brusselaars

Brussel is hopeloos complex. Brussel is stad en gewest, agglomeratie en provincierest. Brussel is 2 gemeenschapscommissies, 3 gemeenschappen, 6 politiezones, 19 gemeenten en 19 OCMW’s. Brussel is intercommunaal, paracommunaal, hoofdstad en internationaal.
Voor de overheid is het moeilijk om een duidelijke richting uit te zetten en de burger loopt verloren. Energie en middelen gaan verloren aan het coördineren van coördinatoren en het controleren van controleurs. Iedereen is bevoegd, niemand verantwoordelijk. Daarenboven heeft bijna
Bijna 37% van de volwassen Brusselaars heeft op dit moment geen stem in de democratische besluitvorming rond de veelheid aan bevoegdheden die worden uitgeoefend op niveau van de deelstaten in Brussel. Wijken zonder Belgische kiezers zoals de Europese wijk of de Leopoldswijk de Leopoldswijk of Kuregem worden verwaarloosd. Daarenboven voelen veel burgers zich te weinig betrokken bij het beleid en is er ook onder Brusselaars met de Belgische nationaliteit een groeiend aandeel dat geen gebruik maakt van zijn stemrecht.
Wij willen een beter, eenvoudiger, samenhangend en efficiënter bestuur voor de stad waar elke burger een stem heeft. Een stad op maat van grote ambities en kleine verhalen. Een warme en solidaire stad met gelijke rechten, gelijke plichten en vrije lucht. Een stad die burgers ondersteunt in hun projecten in plaats van ontmoedigt. Een stad die keuzes durft te maken, en daarbij al haar burgers betrekt. Minder beroepspolitici en mandatarissen, meer betrokken burgers en een levendig middenveld.
Deze institutionele omwenteling kan vanzelfsprekend niet worden gerealiseerd zonder de steun van vele Brusselaars. Wij willen de spreekbuis zijn van de Brusselaar die verandering wil. Wij engageren ons om op elk beleidsniveau en in elk beleidsdomein onze hervormingsvoorstellen op tafel te leggen. In afwachting van de Brusselse Omwenteling houden we elke maatregel tegen het licht van ons ideaalbeeld. We gaan voluit voor elk stap vooruit en zetten geen stappen terug.

 • We scheppen orde in de veelheid aan bestuursniveaus in Brussel door deze te organiseren op slechts 2 niveaus: één overkoepelend stadsgewest en vele stadsdelen dicht bij de burger.

 • Elke Brusselaar ouder dan 16 jaar kan stemmen. Wie niet over de Belgische nationaliteit beschikt, moet sinds 3 jaar in België zijn ingeschreven.

 • We valoriseren ook de talenkennis van het loketpersoneel door vlagjes toe te voegen aan hun badge zodat mensen ook in een andere taal bediend kunnen worden. Dienstverlening in zowel Frans als Nederlands worden gegarandeerd. Engels wordt functioneel gebruikt als contacttaal.

 • Het budget van gewest en gemeenten wordt samengevoegd tot één begroting van 9,4 miljard euro waarop door synergiewinsten 10% kan worden bespaard. Die 940 miljoen euro wordt gebruikt voor sociale en groene investeringen.
   

 • Enkel het stadsgewest kan belastingen innen.
   

 • Elk stadsdeel ontvang een budget van het stadsgewest op basis van objectieve parameters zoals oppervlakte, bevolkingsdichtheid en socio- economische kenmerken.

 • Een wetgevend initiatiefrecht wordt ingevoerd. Als 10.000 Brusselaars een voorstel formuleren dat niet in strijd is met onze democratische grondrechten wordt dit verplicht behandeld in het Brussels Parlement.
   

 • Voor grote projecten wordt een participatietraject verplicht vanaf de fase van de opportuniteitsafweging tot en met de fase van de afwerking. Het lokale niveau organiseert deze participatie waarin middenveldorganisaties en wijkcomités betrokken worden.

Eén stadsgewest

De gemeenten, OCMW’s en politiezones worden gefusioneerd en worden samen met het gewest, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, de agglomeratie en de provincie vervangen door één hoofdstedelijk stadsgewest. Voor ééntalige instellingen zoals scholen, kinderopvang, rusthuizen, bibliotheken, gemeenschapscentra of theaters blijven de Vlaamse en de Franse gemeenschap(scommisie) bevoegd maar neemt het stadsgewest een stevige regierol in krijgt een initiatiefrecht voor meertalige gemeenschapsprojecten.Het integreren van de verschillende administraties zorgt voor sterke schaalvoordelen, het verminderen van controleorganen en creëert ruimte voor een uit de kluiten gewassen beleidsopvolging gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De publieke dienstverlening voor de Brusselaar wordt overzichtelijk, eenvoudiger en effectiever. De rechten en plichten van Brusselaar worden gelijkgetrokken en er komt een einde de vele politieke blokkeringen die reeds lang de wet van de traagheid dicteren.Brussel wordt een volwaardig derde gewest zonder Vlaamse of Waalse voogdij. Binnen de metropolitane zone wordt in het belang van de burger samengewerkt op vlak van onder meer mobiliteit, ruimtelijk beleid, tewerkstelling, economische ontwikkeling van de luchthaven en gemeenschapsbevoegdheden.

 • Alle bestuursniveaus worden vervangen door één stadsgewest. Het stadsgewest oefent alle bevoegdheden uit die niet zijn toegewezen aan de stadsdelen.

 • De Vlaamse en de Franse gemeenschap blijven bevoegd voor ééntalige instellingen in Brussel. Het stadsgewest krijgt een regierol en een nieuw initiatiefrecht voor meertalige evenementen en infrastructuur in het bijzonder op vlak van sport en cultuur.

 • Het stadsgewest neemt de hoofdstadfunctie over van de Stad Brussel.

 • De stadsgewestraad telt 69 leden om de vijf jaar verkozen op taalgemengde lijsten en één stadsgewestregering van 8 ministers waaronder 1 minister- president/burgemeester en 1 minister bevoegd voor sociale zaken en gezondheid.

 •  

 • Voor gemeenschapsbevoegdheden blijft een dubbele meerderheid vereist in de stadsgewestraad. De raad bevat 13 Nederlandstalige leden, de regering 3 Nederlandstalige ministers.

Vele stadsdelen

Samen met de schaalvergroting op het niveau van het stadsgewest, moet er meer werk worden gemaakt van beleid dichtbij de mensen en aangepast aan de eigenheid van elke wijk. Er komen meer stadsdelen dan de huidige gemeentes zodat ook wordt geïnvesteerd in wijken die op dit moment veraf liggen van het zwaartepunt van hun gemeente zoals Laken, Neder-Over-Heembeek of Haren. De stadsdelen volgen logische grenzen en voor aangelegenheden waarbij wijkgrenzen geen rol zouden mogen spelen wordt het beleid overgedragen naar het stadsgewest. Er wordt komaf gemaakt met tegenstrijdige parkeerregels aan weerszijden van de straat, met straffeloosheid rond het Noordstation door onbegrijpelijk politiegrenzen of een prostitutiebeleid dat vooral gericht is op wegdrukken en tegenwerking. Door te kiezen voor wijken van gelijke grootte wordt samenwerking gestimuleerd zowel tussen de stadsdelen als met het stadsgewest.
Ieder stadsdeel bevat een lokale antenne waar burger terecht kunnen voor alle informatie en administratie in verband met Brusselse overheden, ongeacht of het stadsgewest dan wel het stadsdeel bevoegd is. Burgers kunnen in hun buurt een aangifte doen bij de politie, hun parkeerkaart ophalen, langsgaan bij een sociaal adviseur of deelnemen aan een burgerpanel.

 • Het stadsgewest bestaat uit meerdere stadsdelen (meer dan de 19 gemeenten nu).
   

 • Elk stadsdeel baseert zich op de socio-economische, socio-demografische realiteiten en natuurlijke grenzen (bv. spoorweg, kanaal, ring). De stadsdelen zijn vergelijkbaar in aantal inwoners.
   

 • Zones van gewestelijk belang zonder inwoners zoals grote parken, de haven of industriezones vallen buiten een stadsdeel en worden rechtstreeks beheerd door het stadsgewest.

 • De stadsdelen hebben eigen toegewezen bevoegdheden inzake gemeenschapsleven, buurtpolitie, buurtsport, wijk- en straatgroen, openbare netheid, wijkverfraaiing, wijkparticipatie, stadsvernieuwingscontracten en lokale sociale bijstand.

 • Het stadsgewest en de Franse en Vlaamse Gemeenschap(scommissie) kunnen binnen hun bevoegdheden concrete opdrachten delegeren aan de stadsdelen.

 • De stadsdelen worden betrokken bij de besluitvorming van het stadsgewest door een adviesrecht en controlerecht. Meerdere stadsdelen samen beschikken over een initiatiefrecht om ontwerpresoluties op de agenda van de stadsgewestraad te plaatsen. De stadsgewestraad moet binnen de 60 werkdagen reageren.
   

 • Burgers kunnen in elk stadsdeel terecht bij een lokale antenne voor informatie en administratie van zowel het stadsgewest als het stadsdeel.
   

 • In dialoog met experten werken we de vertegenwoordiging in het stadsdeel uit met als doel de democratie te activeren. We gaan na hoe het concept van loting hier kan toegepast worden.
   

Verschuiven van bevoegdheden

De oprichting van een stadsgewest met stadsdelen heeft een sterke invloed op de werking van heel wat instellingen zoals we die nu kennen. Hierna wordt ingegaan op de concrete impact op elk van deze instellingen.

Gemeente en agglomeratie

 • De gemeenten worden gefusioneerd tot 1 gemeente die vervolgens opgaat in het stadsgewest. Het stadsgewest neemt behalve de uitdrukkelijke gemeentelijke bevoegdheden ook de algemene bevoegdheid over om lokale uitvoering te geven aan alles van gemeentelijk belang. Het stadsgewest blijft bevoegd om lokale uitvoering geven in federale materies zoals veiligheid. Enkel wat ééntalige instellingen zoals scholen betreft wordt de lokale uitvoering overgedragen aan de Vlaamse en Franse Gemeenschap(scommissie).
  Om de nabijheid tot de burger te garanderen, wordt een aantal wijkgerichte gemeentebevoegdheden uitdrukkelijk toegewezen aan de stadsdelen. Daarenboven bepaalt het stadsgewest voor elk beleidsdomein aan welke aspecten uitvoering wordt gegeven op stadsdeelniveau. Burgers kunnen in elk stadsdeel terecht bij een lokale antenne voor informatie en administratie van zowel het stadsgewest als het stadsdeel.
  Zo worden alle parken beheerd door het stadsgewest en het wijk- en straatgroen door elk stadsdeel. Het stadsgewest kan echter de uitbating van een kiosk in een park delegeren aan het stadsdeel in het kader van hun bevoegdheid inzake wijkleven. Alle zwembaden, sportcomplexen en stadia worden beheerd door het stadsgewest dat gelijke tarieven garandeert voor alle Brusselaars en openingsuren en renovatie die op elkaar zijn afgestemd.​ 

  De stadsdelen kunnen deze infrastructuur gebruiken en ter beschikking stellen van lokale sportverenigingen in het kader van hun bevoegdheid inzake buurtsport.

  De agglomeratie is een voor de burger onzichtbaar bestuursniveau dat wordt aangestuurd door de gewestelijke instellingen. De agglomeratie staat in voor de lokale uitvoering van federale bevoegdheden waarvoor de gemeenten reeds in het verleden hebben beslist de krachten te bundelen zoals bijvoorbeeld brandbestrijding en dringende medische hulp. Door het samensmelten van de gemeenten, houdt het nu reeds onzichtbare bestuursniveau van de agglomeratie op te bestaan.
   

 • Alle bevoegdheden van de gemeente en de agglomeratie worden overgedragen aan het stadsgewest, tenzij zij vallen onder de toegewezen bevoegdheden van de stadsdelen.

 • Eentalige gemeentelijke instellingen worden overgedragen aan de Vlaamse of Franse Gemeenschap(scommissie).

OCMW

Samen met de fusie van de gemeentes worden ook de OCMW’s gefusioneerd tot één OCMW dat afhangt van de stadsgewestraad. Elke Brusselaar heeft recht op dezelfde sociale bijstand die wordt gefinancierd vanuit de algemene begroting op niveau van het stadsgewest. Dit verankert de solidariteit tussen alle Brusselaars en garandeert een goede en toegankelijke dienstverlening ongeacht de woonplaats. Alle ziekenhuizen komen onder het toezicht van het stadsgewest.

In elk stadsdeel is een bijzonder comité voor sociale actie. Elk van de bijzondere comités voor sociale actie behandelen de individuele dossiers van het stadsdeel en doen beleidsvoorstellen aan de OCMW-raad en de stadsdeelraad.

De burger kan voor sociale bijstand terecht bij één sociaal adviseur in de lokale antenne van het stadsdeel die indien nodig doorverwijst naar gespecialiseerde hulpverlening die centraal wordt georganiseerd. Gezien het sociaal dossier op niveau van het stadsgewest wordt bijgehouden kan de burger na een verhuis binnen Brussel kiezen om zijn dossier over te dragen naar een andere sociaal adviseur zonder een nieuw intakegesprek of een wijziging van hulpverlening.

 • De OCMW’s worden gefusioneerd tot één OCMW dat onrechtstreeks wordt verkozen door de stadsgewestraad.

 • In elk stadsdeel wordt een bijzonder comité voor sociale actie opgericht.
   

 • De burger kan in de lokale antenne terecht bij één sociaal adviseur die indien nodig doorverwijst naar gespecialiseerde hulpverlening op het niveau van het stadsgewest.

 • Elke burger heeft nog slechts één sociaal dossier, zodat op elk moment hulpverlening op maat kan worden geboden.
   

Politiezone

De huidige zes politiezones worden gefusioneerd tot 1 politiezone met 1 korpschef onder leiding van de Minister-President/burgemeester. Alle ondersteunende diensten zoals aankoop, IT, rekrutering en opleiding worden samengevoegd op het niveau van het stadsgewest. Er komt een centrale cel voor politie-inzet voor bovenlokale criminaliteit en hoofdstedelijk functies zoals protocolaire aangelegenheden, evenementen of betogingen.

De stadsgewestraad neemt de taak over van de politieraad. Er wordt een veiligheidscommissie opgericht die werk maakt van een integraal veiligheidsplan dat jaarlijks samen met het verslag van het voorbije jaar en de politiebegroting worden goedgekeurd.
Om de rol van de nabijheidspolitie te vergroten wordt in elk stadsdeel een bemande lokale politieantenne ingericht. Burgers kunnen daar terecht voor informatie en aangiftes. Het stadsdeel werkt een buurtveiligheidsplan uit dat inzet op preventie en verzekert een geïntegreerde aanpak tussen de straathoekwerkers, gemeenschapswachten en de buurtpolitie. Niettemin kan elke politieagent tussenkomen op het volledige grondgebied van het stadsgewest.

 • De 6 politiezones worden gefusioneerd tot 1 politiezone onder leiding van de Minister-President/burgemeester. Alle ondersteunende diensten worden gecentraliseerd en er komt een centrale politiecel voor bovenlokale criminaliteit en hoofdstedelijke functies.

 • In elk stadsdeel wordt een bemande politieantenne ingericht waar burgers terecht kunnen. Het stadsdeel werkt een geïntegreerd buurtveiligheidsplan met straathoekwerkers, gemeenschapswachten en buurtpolitie.
   

Inter- en paracommunales en provincie

Door de fusie van de gemeenten worden alle puur Brusselse intercommunales automatisch opgeheven en mee opgenomen in het stadsgewest. De activiteiten worden overgenomen door transparante publieke agentschappen die werk maken van eenvormig aanbod voor alle Brusselaars. Elk agentschap werkt volgens een beheerscontract en wordt geleid door ambtenaren die worden aangeworven na vergelijkende examens.
Bij intercommunales die naast Brusselse gemeentes ook Waalse of Vlaamse gemeentes verenigen neem het stadsgewest in eerste instantie de rol over van de Brusselse gemeentes. In afwachting van een strategische visie voor elk van deze intercommunales maakt het stadsgewest gebruik van al haar mogelijkheden om een beheerscontract af te sluiten volgens de gewestelijke normen inzake transparantie en goed bestuur.De laatste resten provinciebevoegdheden van de gouverneur worden overgedragen aan de minister-President.
Het stadsgewest wordt rechtstreeks verantwoordelijk voor de waterdistributie (Vivaqua) en de energievoorziening (Sibelga) maar evengoed voor het crematorium in Ukkel en de multiconfessionele begraafplaats in Schaarbeek. Zo kan in de toekomst een inwoner van Anderlecht ook worden begraven volgens geloofsovertuiging in Schaarbeek en kan een inwoner van Sint-Agatha-Berchem ook worden gecremeerd in Ukkel.
Voor alle paracommunales zoals VZW’s die worden belast met overheidstaken wordt bekeken of deze kan worden geïntegreerd binnen de administratie van het stadsgewest of een stadsdeel. De resterende paracommunales werken op basis van een beheerscontract en zijn onderworpen aan toezicht van het stadsgewest en strenge normen inzake transparantie en goed bestuur.Zo worden alle sociale huisvestingsmaatschappijen geïntegreerd in de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Er komt 1 wachtlijst met objectieve criteria en een investeringsbeleid dat is gericht op een evenwichtige spreiding van sociale woningen over het volledige grondgebied van het stadsgewest. 

 • Alle intercommunales en paracommunales worden maximaal geïntegreerd in de administratie van het stadsgewest zodat alle Brusselaars gelijke toegang krijgen tot hun diensten. Hun werking wordt vastgelegd in een beheerscontract en wordt onderworpen aan strenge normen inzake transparantie en goed bestuur.

 • De provinciebevoegdheden worden overgedragen aan de Minister- President/burgemeester.

Gemeenschappen

De bevoegdheden en instellingen voor bicommunautaire aangelegenheden worden geïntegreerd in het stadsgewest. De duo-opdracht die vandaag bestaat binnen het Verenigd College wordt afgeschaft Een dubbele meerderheid blijft vereist in de stadsgewestraad, maar er is slechts 1 minister bevoegd voor sociale zaken en gezondheid binnen de stadsgewestregering.
De Vlaamse en de Franse gemeenschap(scommisie) blijven bevoegd voor ééntalige instellingen in Brussel zoals zorginstellingen, scholen, kinderopvang, bibliotheken, gemeenschapscentra of theaters. Het stadsgewest krijgt een regierol zodat de samenwerking tussen het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs wordt versterkt en een aanbod bevat op grootstadmaat. De gewestraad krijgt een nieuw initiatiefrecht voor meertalige evenementen en infrastructuur in het bijzonder op vlak van sport en cultuur.
Het stadsgewest en de Franse en Vlaamse Gemeenschap(scommissie) kunnen binnen hun bevoegdheden concrete opdrachten delegeren aan de stadsdelen.

 • De gemeenschappelijke gemeenschapscommissie wordt geïntegreerd in de stadsgewestraad. De stadsgewestregering telt wel nog slechts 1 minister bevoegd voor sociale zaken en gezondheid.

 • De Vlaamse en Franse Gemeenschap(scommissie) blijven bevoegd voor ééntalige instellingen, maar het stadsgewest krijgt een regierol binnen Brussel en een initiatiefrecht voor meertalige gemeenschapsprojecten.

Federaal

Het Brussels Gewest kwam later tot stand dan de beide andere gewesten en is als hoofdstedelijk gewest onderworpen aan afwijkende regelingen. Zo kan de federale regering tussenkomen in bepaalde aangelegenheden en voert zij in Brussel bepaalde taken uit die nergens anders nog tot haar bevoegdheden behoren. Het gebrek aan interesse voor deze restbevoegdheden in Brussel leidt tot een verwaarlozing van de federale wetenschappelijke instellingen en een inefficiënte uitvoering van belangrijke openbare werken vanuit Beliris.

 • Beliris wordt beperkt tot een financieringsvehikel voor de hoofdstedelijke functies van Brussel. Alle uitvoerende bevoegdheden van Beliris worden overgedragen aan het stadsgewest.

 • De federale wetenschappelijke instellingen binnen Brussel worden overgedragen aan het stadsgewest. Er komt een samenwerkingsakkoord met de andere deelstaten omtrent het wetenschappelijk onderzoek binnen deze instellingen.

Goed bestuur

Het bestuur in Brussel is naast versnipperd, ook te vaak weinig transparant, verkokerd en inefficiënt. Wij geloven we dat er een sterke en goed georganiseerde overheid nodig is om de uitdagingen waar onze stad voor staat op vlak van ongelijkheid, armoede, werk, milieu, mobiliteit, ... adequaat aan te pakken. De Brusselse overheid heeft een kwantumsprong naar de 21ste eeuw nodig.

 • We voeren een volledige actieve en passieve openbaarheid van bestuur in. Alle beslissingen van de regering en van alle gemeentebesturen en OCMW’s moeten (behalve als er goed motiveerbare redenen zijn om dat niet te doen bv. privacy of beroepsgeheim) volledig raadpleegbaar zijn voor iedereen. Een dergelijke openbaarheid verplicht besturen om betere beslissingen te nemen en om beslissingen beter te motiveren. We versterken de commissie die op deze openbaarheid toeziet en publiceren alle beslissingen van de regering volledig op een website.
   

 • We voeren een centrale kanselarij in voor de Brusselse regering. Deze kijkt toe op een actieve publicatie van regeringsbeslissingen en een gestroomlijnde communicatie voor de hele Brusselse overheid.
   

 • In plaats van aparte ‘gendertests’, armoedetests, etc. voeren we een algemene impactanalyse in bij elke regeringsbeslissing. Hierin wordt de impact van de voorgestelde maatregel op de stad (leefmilieu, gelijke kansen, administratieve lasten, impact op de armoede, ...) in al haar facetten bekeken.
   

 • We kennen enkel nog subsidies toe in het kader van wedstrijden en projectoproepen, via transparante procedures. Alle informatie met betrekking tot subsidies wordt gepubliceerd op een website.
   

 • Bij het Brussels Parlement is een ombudsdienst in oprichting. Deze ombudsdienst moet voor de gehele Brusselse overheid bemiddelen bij klachten en vooral structurele problemen die aan het licht komen helpen wegwerken.

 • We stroomlijnen de Brusselse overheid. We verminderen uiteraard het aantal bestuursniveaus (zie hoger), maar ook het aantal aparte administraties, agentschappen, pararegionale vzw’s, ... binnen de Brusselse overheid.
   

 • We voeren een systeem van permanente auditing bij de Brusselse overheid in om de organisatie en dienstverlening van de overheid te verbeteren. We voeren regelmatig maatstafanalyses (‘benchmarking’) uit om de efficiëntie van de Brusselse overheidsdiensten te vergelijken met vergelijkbare voorbeelden in binnen- en buitenland.
   

 • We moderniseren het personeelsbeleid van de Brusselse overheid. De leidinggevenden in de administratie krijgen meer verantwoordelijkheid, maar worden ook regelmatiger en grondiger geëvalueerd. De resultaten van de maatstafanalyses (zie hoger) worden gebruikt bij hun evaluatie. Het aanwervings- en bevorderingsbeleid wordt geobjectiveerd door gebruik te maken van onafhankelijke jury’s van experts en gemoderniseerd. De mobiliteit van medewerkers binnen de Brusselse overheid en met andere overheden wordt bevorderd. We kijken nauwgezet toe op het respect voor de taalwetgeving.
   

 • We zorgen ervoor dat de overheid een afspiegeling is van onze stad. Dit betekent dat we een meer diverse administratie willen en veel meer mensen die wonen in de stad die ze besturen. Het personeelsbeleid zal zich richten op het aanwerven en bevorderen van mensen uit kansengroepen en we trachten vooral Brusselaars aan te werven, via onder meer gerichte lokale vacatures, on-the-job training, intensieve taalcursussen, ...
   

 • We willen een genderevenwicht in onze administratie op alle niveaus. We nemen flankerende maatregelen (zoals sekseneutrale functieclassificatie, flexibiliteit wat loopbaan betreft zodat onderbrekingen geen negatieve impact hebben op selecties) zodat vrouwen ook doorgroeien naar topfuncties.
   

 • Er komt een gedragscode voor overheidsmedewerkers, waarin een discretieplicht wordt opgenomen. Daartegenover staat dat klokkenluiders, die wantoestanden aanklagen, beter worden beschermd. Ambtenaren tegen wie een inbeschuldigingstelling of dagvaarding loopt worden automatisch geschorst.
   

 • We investeren in de kwaliteit van onze overheidsdiensten. Medewerkers hebben recht op een aangename plek om te werken, burgers op een moderne en efficiënte dienstverlening. We voorzien aangepaste openingstijden zodat mensen die werken minstens 1 keer per week toegang hebben tot de loketten van de overheid.
   

 • We zetten verder in op digitalisering: een e-loket om documenten digitaal aan te vragen, om verrichtingen te doen, om informatie te verkrijgen. Voor Brusselaars die geen toegang tot het internet hebben of niet overweg kunnen met computer of smartphone willen we dat er in de lokale antennes van overheidsdiensten ondersteuning hierbij voor handen is.
   

 • We beperken de omvang van de ministeriële kabinetten. Hiervoor responsabiliseren we de administraties en investeren we in hun knowhow.
   

 • We voeren onmiddellijk een volledige decumul door tussen de functie van parlementslid en uitvoerende mandaten. We schaffen op korte termijn het systeem van ‘verhinderd’ burgemeester of schepen af. Het plafond op vergoedingen dat nu bestaat voor mandatarissen breiden we uit naar privé-inkomsten.

 • We verminderen drastisch het aantal instellingen binnen de Brusselse overheid met een aparte raad van bestuur, de omvang van deze raden van bestuur en de vergoedingen voor het uitoefenen van een mandaat. We voeren een volledige transparantie door op vlak van vergoedingen. We maken een publiek kadaster van alle vergoedingen. We verbieden de uitbetaling van vergoedingen via managementvennootschappen.
   

 • We kijken toe op de naleving van de Brusselse wetgeving, ook door alle overheidsinstellingen en -bestuursniveaus. In de wetgeving worden daarvoor dwangsommen ingeschreven voor niet-naleving, die automatisch worden ingevorderd.

Participatie

 • Onze stad is dichtbevolkt met mensen die vaak een heel andere achtergrond, moedertaal, persoonlijke situatie, ... hebben. Als we onze stad willen transformeren, duurzaam maken, teruggeven aan haar inwoners en willen laten werken ten bate van iedereen, is daarvoor een breed draagvlak nodig. Dat lukt niet als we ‘boven de hoofden’ van de Brusselaar beslissen, zonder rekening te houden met zijn of haar verlangens, verzuchtingen, bezorgdheden en bezwaren. Door beter rekening te houden met de Brusselaar kunnen we ook blokkeringen, procedures of ongenoegen verderop in het beslissingsproces vermijden. Daarom is een doorgedreven participatie nodig: om de verlangens van de Brusselaar te capteren, om rekening te houden met zijn of haar bezorgdheden en om eens een gedragen beslissing genomen is deze ook efficiënt en snel te kunnen uitvoeren.
   

 • We breiden het gebruik van ‘burgerpanels’, zoals in de voorbije legislatuur door het Brussels Parlement georganiseerd rond mobiliteit, uit. We verplichten de regering een antwoord te geven op de resoluties van deze panels en een stand van zaken van de opvolging te geven.
   

 • We creëren een wetgevend initiatiefrecht voor de Brusselaar. Initiatieven die meer dan 10.000 handtekeningen verzamelen en niet in strijd zijn met onze democratische grondrechten en het respect voor de taalwetgeving in onze stad, worden verplicht behandeld in het Brussels Parlement.

 • Wanneer grote initiatieven worden gepland, wordt er een participatietraject verplicht. Dit participatietraject wordt gestart bij de opportuniteitsafweging (startnota) van deze projecten en loopt tot en met de afwerkingsfase.

 • We voorzien per wijk een wijkbudget. Dit kan door de inwoners van de wijk worden bestemd voor bijvoorbeeld het aanleggen van bloemperken, pocketparkjes, de installatie van speeltuigen, ...
   

 • We ondersteunen logistiek en financieel de inrichting van speelstraten. Wanneer buurten kleine evenementen willen organiseren in het publieke domein (barbecues, straatfeesten, sporttoernooien) faciliteren we dat door de nodige mobiliteitsmaatregelen en door het ter beschikking stellen van materiaal.
   

 • We willen dat niet-Belgen (momenteel met 398.726 in onze stad, of 33,9% van de bevolking) als ze 5 jaar officieel in Brussel wonen ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement kunnen stemmen, net zoals nu al voor de gemeenteraadsverkiezingen het geval is. Op die manier betrekken we deze groeiende internationale gemeenschap bij het bestuur van onze stad.
   

 • “No representation, without taxation”. Brussel doet veel voor de Europese instellingen en voor alle werknemers van deze instellingen die in ons gewest wonen. We willen dat zij ook bijdragen aan de financiële noden van ons gewest. De infrastructuur wordt ook door hen gebruikt. Er moet gewerkt worden aan een regeling, die inkomsten verzekert om deze steeds groter wordende groep ook de diensten te verlenen waarop ze recht heeft.

 • We willen stemrecht vanaf 16 jaar voor de Brusselse verkiezingen. De klimaatstakingen tonen dat vele van onze jongeren beter op de hoogte zijn van de beleidsprioriteiten en -uitdagingen dan sommige van onze politici. Wij willen hun dan ook – letterlijk – een stem geven.
   

 • Burgers moeten niet enkel worden betrokken bij grote investeringen. Door hen een rol te geven in het melden van defecten, sluikstorten of ergernissen slaan we twee vliegen in één klap: we krijgen waardevolle informatie en we creëren een gevoel van ‘eigenaarschap’. We versterken de dienst ‘fix-my-street’ en breiden hem uit. Hierdoor kunnen Brusselaars ervoor zorgen dat kleine defecten, sluikstorten, gevaarlijke situaties, ... in hun wijk snel signaleren via een smartphone app. Er komt een interactieve website waardoor iedereen de opvolging van deze meldingen kan controleren.
   

 • We ontwikkelen een systeem van ‘peter/meterschap’ voor publieke infrastructuur (kleine parkjes, banken, hondentoiletten, fonteinen,... waarbij buurtbewoners in ruil voor een kleine onkostenvergoeding een oogje in het zeil houden en defecten, sluikstorten, ... melden aan de bevoegde overheidsdienst.

©one.brussels

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon

geëngageerde Brusselaars met