Indijken rattenplaag: een half miljoen voor Brusselse aanpak

Gewestelijke beheersorganisatie voor ongedierte-aanpak in de maak

Overal in Brussel zijn er ratten. Sinds 2001 is het aantal waarnemingen van ratten gestegen en worden ze op meer plekken waargenomen. De rattenplaag is een probleem dat op gewestelijke schaal moet worden aangepakt. Vandaag is rattenbestrijding vooral een gemeentelijke bevoegdheid, worden de krachten niet gebundeld en de kennis niet gedeeld. Dat zal binnenkort veranderen. De eerste stappen voor een Brusselse organisatie voor ongediertebestrijding zijn gezet, zo blijkt uit het antwoord van minister Maron op een schriftelijke vraag van Fouad Ahidar.

Toen in Molenbeek in november 2019 de werken voor renovatie van de woontoren Brunfaut startten, bleek dat er in het gebouw een enorme rattenpopulatie was. De toren had drie jaar lang leeg gestaan. Die ratten bevinden zich nu niet meer in het gebouw, maar dat wil niet zeggen dat het probleem is opgelost, want een rattenpopulatie verplaatst zich snel.

Uit de antwoorden van minister Maron op een schriftelijke vraag van Fouad Ahidar (one.brussels) blijkt dat de waarnemingen van bruine ratten in het BHG sinds 2001 zijn toegenomen. Dit kan ten dele komen doordat de telinstrumenten zijn geëvolueerd, met name dankzij de ontwikkeling van een online portaal voor gegevensinvoer wat de inventarisatie van de waarnemingen vergemakkelijkt. Echter is ook vastgesteld dat sinds 2001 de rattenpopulatie een groter gebied bestrijkt, waarbij er waarnemingen werden gedaan in gebieden waar voorheen geen bruine ratten aanwezig waren. Het Brussels Gewest legt momenteel de laatste hand aan een Zoogdierenatlas die het mogelijk maakt om schadelijke diersoort als ratten beter te monitoren. 

De strijd tegen de rattenplaag moet gevoerd worden op vele fronten tegelijk, in de eerste plaats op gewestelijk niveau. Voorkomen dat ratten in ons Gewest voedsel, water, schuil- en nestelplaatsen vinden is evenwel niet alleen een bevoegdheid van de minister van Leefmilieu. Het is een taak die de gewestelijke en gemeentelijke bevoegdheden overschrijdt.

Fouad Ahidar (one.brussels):

‘Bij de strijd tegen de rattenplaag gaat het om een combinatie van een sterk netheids-, huisvesting- en leegstandbeleid, een goed beheer van bouwwerven en ga zo maar door. Neem de witte huisvuilzakken. Nu is er een tweewekelijks buffet voor ongedierte, elke keer dat we ons huisvuil inclusief voedselresten op straat zetten. Of leegstand: panden moeten vakkundig beheerd worden om ongedierte buiten te houden, maar géén leegstand zou nog beter zijn. Of het groen in de openbare ruimte: dat moeten we beter bijhouden, struiken snoeien, bermen proper houden. Er is een éénvormige en gezamenlijke aanpak nodig, op alle niveaus.’

Gemeentelijke maatregelen zijn al mogelijk, zeker op vlak van netheid. Sommige gemeenten stellen aan hun inwoners solide, afgesloten containers ter beschikking voor de ophaling van huishoudelijk afval. Dat voorkomt dat ratten zich vermenigvuldigen en dat wilde dieren de vuilniszakken op straat verscheuren. Maar niet alle gemeenten bieden hun inwoners deze mogelijkheid aan. De oranje containers voor voedselafval – nochtans gratis te verkrijgen bij gemeentebesturen of via de recyclageparken van het Gewest – zijn nog niet breed ingeburgerd onder de Brusselaars.

Uit het antwoord van minister Maron op schriftelijke vraag van Fouad Ahidar (one.brussels) blijkt dat er een advocatenkantoor werkt aan de definitie van het juridisch kader voor de Brusselse (gewestelijke) beheersorganisatie en de effectieve uitvoering van de gewestelijke ongediertebestrijding. De eerste financiële ramingen van de kosten voor de oprichting bedragen € 520.000. Daarin zijn de kosten van zes medewerkers inbegrepen: een coördinator, drie buitendienstmedewerkers, een opzichter en een externe accountant.

De nieuwe beheersorganisatie zal niet alleen focussen op bruine ratten, maar op een verzameling van verschillende schadelijke soorten, zoals stadsduiven, zwerfkatten, invasieve exoten, enz…


Fouad Ahidar (one.brussels):

‘Ik zal in het parlement blijven hameren op een sterk netheids-, huisvesting- en leegstandbeleid. Want ik gun de Brusselaars een propere omgeving en vooral ook een betaalbare woning. Leegstand indijken is meteen ook een dam tegen de verspreiding van ratten. Ik hoop dat de nieuwe gewestelijke organisatie snel van start kan gaan.’